Подписване на етичен кодекс за пътна безопасност

На пресконференция в БТА десет организации, ангажирани с пътната безопасност в България, включително Българска асоциация на пострадали при катастрофи, подписаха етичен кодекс.

Водени от идеята, че пътната безопасност е споделена отговорност между всички на пътя, се обединихме, за да споделяме своя опит, експертиза, добри практики в рамките на добрия и конструктивен тон.

Полагайки основа за партньорство между различни НПО, медии, държавни и общински ведомства, търговски дружества подписахме МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПАРТНЬОРСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ.

Обществото има нужда от такъв документ, за да може да бъде сведени до минимум пътния травматизъм.

Всички организации, дружества и медии, които припознават целите и идеите, заложени в Меморандума, като свои, са добре дошли да го подпишат. Ще се радваме на нови партньорства и подкрепа.

С текста на Меморандума може да се запознаете по-долу:

 

 

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПАРТНЬОРСТВО

И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

 

 Днес, 19.01.2021 г. в гр. София,

 

Ние долуподписаните, представляващи юридически лица с нестопанска цел, медии, държавни и общински ведомства, търговски дружества:

 1. Обединявайки се около разбирането, че безопасността на движението по пътищата в Република България изисква практическо прилагане и интегриране на подхода „безопасни системи“, за постигане на амбицията на „Визия нула“;
 2. Отчитайки Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България, приета с Решение № 775 на Министерския съвет от 26 октомври 2020 г. като комплекс от мерки и цели за постигане на универсална безопасна мобилност, който изисква активното участие на гражданския сектор;
 3. Убедени, че с активното сътрудничество между държавните институции и гражданското общество може да се постигнат реални резултати за намаляване на жертвите и пострадалите при ПТП по пътищата в страната;
 4. Изразявайки обща воля за изграждането на професионална и отговорна позиция по подпомагане изпълнението на целите за намаляване на пътнотранспортния травматизъм в страната;
 5. Отчитайки необходимостта от диалог и активно сътрудничество, в духа на европейското законодателство, принципи и практики, в отношенията между всички страни, които подпомагат изпълнението на целите за намаляване на жертвите и пострадалите при ПТП, както от страна на институции и ведомства, така и от страна на гражданското общество;
 6. Водени от желанието за разширяване и задълбочаване на сътрудничеството и координацията при изпълнението на дейности за осигуряване на безопасност на движението по пътищата, които страните изпълняват в полза на обществото.

с подписването на настоящия меморандум за сътрудничество, партньорство и съвместна дейност (наречен накратко „меморандум“) заявяваме следното:

 

Член 1. Страните, подписали този меморандум, декларират стремежа си:

 1. 1. да обединят своите усилия за осъществяване на сътрудничество и партньорство във връзка със създаването на условия за намаляване на ПТП в Република България и прилагане на приетия от Правителството на интегриран подход „Безопасна система“, с визия нула загинали и тежко ранени;
 2. 2. да обменят опит и добри практики, оказващи въздействие върху формирането и изпълнението на политиките, свързани със създаването на условия за безопасно движение по пътищата в страната;
 3. 3. да работят съвместно по информиране на обществото и институциите за важността на интегрирания подход „Безопасна система“, за политиката в областта на безопасността на движението по пътищата, за необходимите мерки за превенция и намаляване на пътнотранспортния травматизъм и за реакция при настъпването на ПТП.
 4. 4. Meдиитe, подкрепили този Меморандум cлeдвa дa пpeдocтaвят нa oбщecтвoтo дocтoвepнa и пpoвepeнa инфopмaция, бeз дa изoпaчaвaт или cĸpивaт фaĸти и oбcтoятeлcтвa, бeз дa мaнипyлиpaт oбщecтвeнoтo мнeниe, изпoлзвaйĸи зaблyждaвaщa или пoдвeждaщa инфopмaция, ĸaтo изиcĸвaт oт жypнaлиcтитe и peдaĸтopитe cпaзвaнeтo нa тeзи пpaвилa.  Медиите ще се стремят да разграничават ясно фактите от коментарите и предположенията и ще се стремят да предоставят разнообразни мнения и различни гледни точки.
 5. 5. Meдиитe cлeдвa дa пpoявявaт cпeциaлнo внимaниe и oтгoвopнocт пpи cъoбщaвaнeтo и/или oтpaзявaнeтo нa инцидeнти, и дpyги тpaгични пpoизшecтвия, ĸaтo yвaжaвaт жeлaниeтo нa пocтpaдaлитe oт тpaгeдиятa или пoпaднaлитe в бeдa дa нe бъдaт бeзпoĸoeни пpи изpaзявaнeтo нa тяxнaтa мъĸa.

 

Член 2. Сътрудничеството между страните по настоящия меморандум обхваща:

 1. 1. консултации, обмяна на опит и добри европейски и национални практики, информация и материали по теми, свързана с безопасността на движението по пътищата;
 2. 2. съвместни инициативи, кръгли маси и форуми с отговорните институциите по въпроси, отнасящи се до безопасността на движението по пътищата;
 3. 3. срещи, конференции и информационни събития, свързани с безопасността на движението по пътищата;
 4. 4. посещения и работни срещи между представители на страните;
 5. 5. други дейности, които биха били полезни и биха допринесли за повишаване безопасността на движението по пътищата.
 6. 6. полагане на грижи и подкрепа за пострадалите при ПТП и техните семейства.

 

Член 3. 1 При планиране и провеждане на конкретна съвместна дейност в изпълнение на настоящия меморандум, страните могат да сключват, ако е необходимо, отделни споразумения за всеки отделен случай, в които ще уточняват подробно характера и начина за провеждането, своите права и задължения, финансово участие, срокове и други.

 1. 2. При осъществяване на индивидуалната си и/или съвместна дейност по меморандума всяка страна ще пази доброто име и авторитета на другите страни, ще опазва техните служебни тайни и няма да има поведение и/или действие, уронващо по какъвто и да било начин престижа на останалите страни.
 2. 3. Страните се съгласяват да спазват принципите на равнопоставеност, взаимно уважение, конструктивно партньорство, зачитане и съгласуване на интересите за предотвратяване на конфликти между тях, както и да изпълняват меморандума при спазване на действащото законодателство.
 3. 4. Страните приемат да не допускат под никаква форма дискриминация, привилегии или ограничения, основани на народност, произход, пол, раса, възраст, лично, обществено, имуществено и семейно положение, етническа и религиозна принадлежност.
 4. 5. Страните се съгласяват да не използват обиден език основаващ се на омраза, неверни данни или лични убеждения спрямо други неправителствени организации, представители на общинските или държавните администрации, други граждани или персонални нападки, които биха могли да уронят престижа или доброто име на някой от организациите членуващи по това споразумение или членовете им.

 

Член 4. 1. Настоящият меморандум се сключва за неопределен срок, считано от датата на подписването му.

 1. 2. Други организации могат да се присъединят към меморандума чрез подаване на писмено заявление, съгласно приложения към меморандума образец.
 2. 3. Заявлението за присъединяване по ал. 2 се подава до някои от първоначално подписалите меморандума организации, като в срок от 10 (десет) дни кандидатстващата организация се уведомява писмено за резултата.
 3. 4. Участието в меморандума може да бъде оттеглено от всяка от страните с предизвестие от 10 (десет) дни, оформено в писмена форма.
 4. 5. Страна, която не спазва условията по това споразумение и нарушава договорените условия може да бъде изключена след мотивирано писмено уведомление от страна на другите първоначално подписалите меморандума организации, взето с 2/3 от гласовете.

 

Член 5. 1. Настоящият меморандум може да бъде променен от страните при постигане на взаимно съгласие, изразено в писмена форма. Всички изменения и допълнения в меморандума стават неразделна част от него след подписването им от легитимните представители на страните.

 

Европейски център за транспортни политики

Българска асоциация на пострадали при катастрофи

Сдружение “Автотехнически експерти за пътна безопасност”

Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

Асоциация “Пътна помощ България”

Национално сдружение на пунктовете за извършване на периодични прегледи на МПС

Съюз на автосервизите – София

Сдружение “Софийски мотористи”

Sofia Riders

Сдружение “Транспортна индоор и аутдоор рекламна асоциация”

Българска асоциация за закрила на пациентите

Американо-българска камара в САЩ

 

Share this post

Call Now Button