Проучване за намаляване риска от попадане в ПТП

Скъпи приятели,

С 99 убити на един милион души население през 2016 г. България е на последно място в статистиката по безопасни пътища в ЕС. Пътнотранспортните произшествия носят значителни загуби за обществото и влияят силно негативно на общественото благосъстояние.

Приканваме ви да вземете участие в научно-практично изследване на тема Анализ разходи-ползи на пътната безопасност в Р България. Изследването е част от дисертационен труд на Милен Марков – докторант към катедра „Финанси” на  Университет за национално и световно стопанство.

Получените резултати ще могат да бъдат използвани при оценка на публични мерки и методи за подобряване на пътната безопасност, част от публични проекти. Към този момент за Р България по данни на ЕК няма извършени такива изследвания и при анализа „разходи-ползи” на публични проекти се използват стойности, непродиктувани от реалните обстоятелства на българския контекст на движение по пътищата.
Въпросникът, който предстои да попълните, съдържа 15 въпроса, за отговорите на които са необходими не повече от 5-6 минути.

ВЪПРОСНИК

Благодарим ви!

Share this post

Call Now Button