Нарушения, с които се глобява с фиш

НАРУШЕНИЕ                                                                                                                             ГЛОБА

>Ако превозното средство в определения срок не бъде представено                                 50 лв. за технически преглед
>Водач, който използва устройства, смущаващи уредите за измерване                         до 50 лв. на скоростта, използвани от КАТ
>Водач, който управлява МПС, изхвърлящо вредни емисии или с                                  до 50 лв. неизправно шумозаглушително устройство
>Водач, който превозва пътници над определения брой места                                          10 лв.
>Който превиши разрешената максимална скорост с 10 км/ч                                            10 лв.
>Който превиши разрешената максимална скорост от 11 до 20 км/ч                              до 30 лв.
>Който превиши извън населено място разрешената максимална                                      10 лв.
скорост с 10 км/ч
>Който превиши извън населено място максималната скорост от                                      30 лв.
11 до 20 км/ч
>Водач, който не носи контролния талон                                                                       10 лв.
>Който неправилно използва звуков сигнал в населено място                                          10 лв.
>Който управлява МПС със закрит или нечетлив регистрационен номер                             10 лв.
>Водач, който неправилно престоява                                                                            20 лв.
>Водач, паркирал върху тротоар                                                                                   30 лв.
>Водач, който управлява необозначен товар по определения ред и излиза                        20 лв.
над допустимото отстрани и отпред на превозното средство
>Водач, който управлява МПС в лентата за автобуси                                                      20 лв.
>Водач, който управлява МПС без необходимите светлоотразителни                                 50 лв.
елементи
>Водач, който управлява МПС с износени гуми                                                               50 лв.
>Водач, който превозва деца в нарушение на изискванията                                             50 лв.
>Водач или пътник, който изхвърля от автомобила боклуци на пътя                                  30 лв.
>Пешеходец,който преминава през огражденията от парепети или                               до 30 лв.
вериги
>Пешеходец, който наруши правилата за движение                                                    до 10 лв.
>Пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен                           50 лв.
колан или носене на каска

Share this post

Call Now Button