Какви са правомощията на служителите на ДАИ и АПИ?

Нарушения на пътя могат да ви костват солени глоби, затова е добре да знаете изискванията на институциите

Като човек, който често пътува по републиканските и местни пътища у нас и в чужбина и занимаващ се професионално с превози знам, че за пътищата има изписани “тонове” нормативна уредба, хиляди задължения тежат върху участниците на пътя и има множество институции, които следят за тяхното спазване. Единствено КАТ е придобил широка популярност. Агенция ”Пътна инфраструктура” (АПИ) и Главна дирекция “Автомобилна инспекция” (ДАИ) обаче също имат своите изисквания, а шофьорите рядко знаят какви са правомощията им.

Агенция ”Пътна инфраструктура” (АПИ)

Агенция ”Пътна инфраструктура” функционира към министъра на регионалното развитие и благоустройството и се състои от централна администрация и специализирани звена – 27 областни пътни управления. От нейния сайт мога да науча  важна информация, когато тръгвам на път, като напр.каква е метериологичната обстановка, къде има текущи ремонти,  къде временно е ограничено или спряно движението, какви и къде има ограничения за товарни автомобили и т.н. (тоест всичко за актуалната пътна обстановка).

Информация мога да търся и от нейните служители на телефон 0700 13020.

Какви са правомощията на служителите на АПИ?

Агенцията има най-общо правомощия, свързани с организацията на движението по пътищата и поддържането на пътната инфраструктура. Тя:

 • издава разрешителни за специално ползване на пътищата (Те са за изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения и за изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях), удостоверения за извършване на пътна помощ както и разрешителни за специално ползване на републиканските пътищата чрез движение на тежки и/или извънгабаритни пътни превозни средства  посредством дирекция “Пътни такси и разрешителни”.
  • издава винетни стикери (винетки) и събира таксите за тях, както и такси за изминато разстояние т.н. ТОЛ такси (Заплащат се за изминаване на разстояние между две точки от съответен път/пътен участък, а размерът им се определя от техническите му характеристики, изминатото разстояние и категорията на пътното превозно средство) посредством същата дирекция. С тарифата за всички такси, събирани от АПИ, мога да се запозная на страницата на агенцията.
  • въвежда забрани за обществено и специално ползване на отделни пътища за някои видове ППС с оглед осигуряване безопасността на движението, например ограничаване движението на тирове в най-пиковите часове по магистралите през лятото;
  • занимава се с ремонта и поддръжката на републиканските пъти;
 • взаимодейства с органите на реда за осигуряване на движението по пътищата при бедствия и аварии;
 • следи за безопасността на пътната инфраструктура;
 • проучва интензивността на движението и контролира теглото, осовото натоварване и габаритните размери на ППС като разполага на определени места  устройства за отчитане им.

За какво мога да бъда наказан?

При извършване на проверка служители на АПИ могат да ми наложат административно наказание глоба/имуществена санкция за следните нарушения:

 • превозване на насипни материали по начин, позволяващ тяхното разпиляване, превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение,изсичане и изкореняване на дървета и др. – с глоба от 200 до 500 лв. (за фирма/ЕТ имуществената санкция е от 1000 до 5000 лв.);
 • нанасяне на повреди на пътища/пътни съоръжения, движение на извънгабаритни и тежки ППС без разрешение, извършване на дейности, предизвикващи прекъсване или спиране на движението и др. – с глоба от 1000 до 5000 лв. (за фирма/ЕТ – имуществена санкция от 3000 до 8000 лв.)

За нарушението ми се съставя акт за установяване на нарушение, въз основа на който упълномощено от управителния съвет на агенцията длъжностно лице издава наказателно постановление. Освен наложените финансови санкции, съм задължен да отстраня последиците от нарушението в определен срок, а ако не го направя това се извършва за моя сметка.

Важно! Сигнал за нередности или корупция мога да подам на телефон 0800 130 10. Анонимни сигнали не се разглеждат.

Главна дирекция “Автомобилна инспекция” (ДАИ)

Главна дирекция “Автомобилна инспекция” е част от специализираната администрация на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, която функционира към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и осъществява контрол и регулация на обществения превоз на пътници и товари, превоза на опасни товари, техническата изправност на ППС, придобиването на правоспособност за управление на МПС и др.

Какви са правомощията на служителите на ДАИ?

ДАИ осъществява контролните функции на изпълнителната агенцията в областта на автомобилните превози и движението по пътищата, тя:

 • издава разрешения за извършване на периодични технически прегледи на МПС и води регистър на лицата, извършващи тази дейност;
 • издава удостоверения за регистрация на лицата, провеждащи шофьорски курсове;
 • извършва огледи за годност на учебните кабинети, площадки и  автомобили за провеждане на шофьорски курсове, както и проверка на контролно-техническите пунктове за технически прегледи на МПС;
 • провежда изпити за шофьорска книжка, издава удостоверения за водач на такси, свидетелство за водач на ППС, превозващо опасни товари;
 • издава лиценз за обществен превоз на пътници и товари, както и удостоверение за всяко използвано от превозвача МПС;
 • осъществява контрол върху случайните автобусни превози;
 • има право нейни служители да: спират за проверка МПС, извършващи обществен превоз на пътници и товари и превоз на пътници и товари за собствена сметка; изискват от водачите и превозвачите за проверка и при необходимост да задържат всички документи, свързани с превоза;
 • контролира състоянието и дейността на автогарите;
 • осъществява контрол по спазване на правилата за извършване превоз на опасни товари, както и контрол на устройствата за ограничаване на скоростта;
 • има и други правомощия, посочени в закона.

Важно! Служителите на дирекцията имат също право да използват технически средства за заснемане на извършено от мен нарушение, като снимковият материал служи като доказателство за установяване на нарушението.

За какво мога да бъда наказан?

При проверка от ДАИ мога да бъда наказан, ако извършвам следните административни нарушения:

 • извършване на обществен превоз или превоз за собствена сметка без разрешително – с глоба от 1500 лв.;
 • извършване на обществен превоз или превоз за собствена сметка с ППС, на което не е извършен предпътен технически преглед –  с глоба 500 лв.;
 • извършване на случаен превоз на деца и/или ученици извън периода на светлата част на денонощието – с глоба от 1000 лв. (при повторно нарушение – глоба от 3000 лв.);
 • отказ за извършване на проверка от контролните органи – с глоба 2000 лв.;
 • приемането/превозването на багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса – с глоба 1000 лв.;
 • липса/повреда на таксиметров апарат или ограничител на скоростта, невключване или разпломбиране на таксиметров апарат – с глоба от 500 лв.;
 • извършване на технически прегледи без издадено разрешение – с глоба/имуществена санкция от 5000 лв.;
 • извършване на шофьорски курсове без издадено разрешение – с глоба/имуществена санкция от 5000 лв.

Служителите на ДАИ могат да ми наложат принудителна административна мярка като временно спиране от движение на МПС, временно отнемане на свидетелството за управление на МПС и др. в зависимост от нарушението ми.

Share this post

Call Now Button